Producenci
Regulamin

     Witamy serdecznie w naszym sklepie. Efektem stałego, dynamicznego rozwoju naszej firmy jest powstanie sklepu internetowego, oferującego Państwu kosmetyki i artykuły fryzjerskie najwyższej jakości. Systematycznie uzupełniamy nasz asortyment i podnosimy swoją wiedzę w tym zakresie. Przed dokonaniem zakupów proszę zapoznać się z regulaminem sklepu.

 

REGULAMIN

1. Definicje pojęć

2. Postanowienia ogólne

3. Składanie zamówień

4. Realizacja zamówień

5. Dostarczenie zamówień

6. Formy płatności

7. Reklamacje

8. Konsumenci

9. Gwarancja producenta

10. Postanowienia końcowe

11. Załącznik

 

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Sklepie – należy przez to rozumieć hurtownię internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.artykulyfryzjerskie.net;

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Hurtownię Alex Zbigniew Gmurzyński, prowadzoną przez przedsiębiorcę pod własnym nazwiskiem z siedzibą w Radzyminie przy ulicy Stary Rynek 28, posiadającą nr NIP 125-016-46-77 i REGON 141033148, posługującą się dla potrzeb kontaktów z kupującymi adresem poczty elektronicznej hurtownia.alex@wp.pl oraz numerem telefonu (22)786-66-36;

Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;

Towarze – należy przez to rozumieć artykuły kosmetyczne i fryzjerskie dostępne w ofercie sprzedawcy;

Konsumencie – należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów Kupującym.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący składa zamówienie poprzez:

     a) wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie;

     b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza którego wzór został udostępniony w Sklepie;

     c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu;

2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej.

3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.

4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

5. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

6. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu jego wysłania przez Sprzedawcę, informując o tym Sprzedawcę telefonicznie.

7. Za moment wysłania zamówionego towaru uważa się jego przekazanie firmie kurierskiej, lub placówce pocztowej realizującej wysyłkę.

8. Zarówno dla kupujących jak i sprzedającego wiążąca jest cena umieszczona przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówień na Towary następować będzie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia z zastrzeżeniem ust.8.

2. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy powyższe terminy realizacji zamówień mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.

4. Podany przez Użytkownika adres e-mail i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień zgodnie z polityką prywatności.

5. Klient może dokonać płatności za zamówione towary za pobraniem, gdzie pieniądze pobiera doręczyciel, przelewem na podany rachunek bankowy lub za pomocą płatności elektronicznych.

6. Bieg terminu realizacji Zamówienia z formą płatności przelewem rozpoczyna się następnego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego.

7. Przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu nie jest równoznaczne z zaksięgowaniem zapłaty i nie rozpoczyna terminu wysyłki zamówienia.

 

DOSTARCZENIE TOWARU

1. Zakupione produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

2. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu jako formę dostawy przesyłkę kurierską dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie (na terenie Polski).

3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu jako formę dostawy paczka ekonomiczna, lub paczka priorytetowa dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy czym termin dostawy będzie w tym przypadku wynosić odpowiednio 4 (cztery) i 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę (na terenie Polski).

4. Zamówienia z dostawą dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego formularzu.

5. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę w wysokości wskazanej przy wyborze formy dostarczenia Zamówienia.

 

FORMY PŁATNOŚCI

1. Stosowane są następujące sposoby płatności:

  • płatność przy odbiorze - Kupujący płaci odbierając zamówiony Towar;
  • płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Panelu transakcyjnego Przelewy24;
  • płatność przelewem - Kupującemu udostępniany jest numer rachunku bankowego na który należy dokonywać płatności. Kupujący w tytule płatności wpisuje numer zamówienia.

 

REKLAMACJE

1. Reklamacje Kupujący składa telefonicznie, listownie lub elektronicznie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić  dostarczenie zamówionych Towarów:

    a) w przypadku wad dostarczonych Towarów;

    b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia;

    c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach.

2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

 

KONSUMENCI

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym tytule do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

     a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

     b) dla umowy, która obejmuje wiele Towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,

     c) dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

     d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi  załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail lub adres pocztowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2.

4. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów:

     a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

     c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

     e) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

11. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną lub pisemnie.

12. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

13. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

14. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

15. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

 

GWARANCJA

1. Produkty zakupione w systemie sprzedaży internetowej objęte są pełną gwarancją producenta lub importera.

2. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego roszczenia reklamacyjnego, jeżeli Sprzedający nie jest zarazem gwarantem, produkt zostanie przekazany w terminie 14 dni od jego otrzymania gwarantowi celem rozpatrzenia zasadności reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi nie będącymi Konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu. Domniemywa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(miejscowość, data)

Imię i nazwisko konsumenta(ów):

Adres konsumenta(ów):

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy /odbioru(*):

Hurtownia Alex Zbigniew Gmurzyński

ul. Stary Rynek 28

05-250 Radzymin

 

Ja/My(*) ................................................................................. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o świadczenie następującej usługi(*):

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków**:

Posiadacz rachunku:

 

Podpis konsumenta(-ów)*

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić
** O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

 

 

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl